Finde den Ausgang, um dem Labyrinth zu entkommen....